Ny FoU-rapport: Att göra det osynliga synligt

FoU Nordost summerar i den här rapporten erfarenheter av att samverka i samband med äldres utskrivning från slutenvård under coronapandemin.

När äldre personer skrivs ut från slutenvården finns ofta behov av både vård- och omsorgsinsatser i hemmet. Samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommun är i dessa fall en viktig länk för att få vård- och omsorgskedjan att fungera väl, och 2018 blev denna samverkan lagstadgad i form av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). Coronapandemins utbrott under våren 2020 innebar dock förändrade förutsättningar för arbetsprocesserna inom vård och omsorg och många verksamheter var tvungna att hitta nya sätt att arbeta för att minska risken för smittspridning, vilket givetvis även påverkade samverkansarbetet.

Denna rapport från FoU Nordost handlar om att synliggöra erfarenheter av samverkan mellan olika verksamheter inom slutenvård, primärvård och äldreomsorg i samband med utskrivning från sjukhus under coronapandemins första våg. Rapporten bygger på en fokusgruppstudie som genomfördes av FoU Nordost under hösten 2020, med deltagare från berörda verksamheter från slutenvård, primärvård, socialtjänst och kommunal vård- och omsorg inom nordostkommunerna i Stockholms län.

De övergripande resultaten visar att fokusgrupperna anser att samverkan generellt sett har fungerat bra – ”under rådande omständigheter” – och i vissa avseenden till och med bättre än innan pandemin. Samtidigt pekar fokusgrupperna på att samverkan i samband med att den äldre skrivs ut från sjukhus inte alltid fungerat som avsett utifrån överenskommelse och rutiner enligt LUS.

Läs mer och ladda ner rapporten på FoU Nordosts webbplats

Dela gärna nyheten vidare