Föreningen FoU Välfärds årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse Intresseföreningen för FoU V 2021

 

Härmed kallas till årsmöte för Intresseföreningen för FoU-enheter inom Välfärdsområdet, 20 september kl. 13.00.

Årsmötet hålls via länk och årsmöteshandlingar kommer att publiceras här på föreningens webbplats senast 13 september.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 september.

Kallelse med länk till årsmötet mailas till chefer för föreningens FoU-enheter. Varje medlemsverksamhet kan representeras av en person med beslutsmandat.

Förslag till dagordning

1.Fastställande av röstlängd för mötet.
2.Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.Fastställande av dagordning.
6.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7.Fråga om ansvarsfrihet.
8.Fastställande av medlemsavgifter.
9.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
10.Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
11.Val av
  a) tre ledamöter till styrelsen ska väljas på två år

  b) tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett   år, varav en skall utses till sammankallande.

 

1.Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. 

 

Dela gärna nyheten vidare