Mångfasetterad förändring i fragmenterade verksamheter

Nestor FoU-center publicerar nu en kvantitativ studie av implementering och rutinisering av ”Individens behov i centrum” (IBIC) i socialtjänsten.

Den här rapporten handlar om hur den nationella modellen Individens behov i centrum (IBIC) har implementerats i Sveriges kommuner. Rapporten har ett genomgående hållbarhetsperspektiv, vilket innebär att intresset inte enbart riktas mot införandet och användandet av IBIC här och nu, utan också mot hur modellen förankras på djupet i verksamheterna så att nya arbetssätt kan tillvaratas långsiktigt och bli naturliga inslag i den ordinarie driften.

Rapporten redovisar resultat från en forskningsstudie som görs i samarbete med Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Studien finansieras inom ramen för Fortes program Tillämpad välfärdsforskning.

Läs mer och ladda ner rapporten på Nestor FoU-centers webbplats

Dela gärna nyheten vidare