Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster

Det är titeln på en ny rapport från Nestor FoU-center som bygger på intervjuer med bibliotekarier, biståndshandläggare, personer på kontaktcenter och på kommunikationsenheter.

Här ställs frågor om deras erfarenheter kring äldres användning av digitala tjänster och om hur kommunerna arbetar med att utforma digitala tjänster som är relevanta och tillgängliga för äldre. Rapporten lyfter även frågor om hur kommunerna inhämtar och använder kunskap om äldre och digital kommunikation. Fyra kommuner i södra Stockholm ingår i studien.

Rapportens författare drar inga generella slutsatser om hur kommuner arbetar med digital kommunikation, men ser rapportresultaten som ett viktigt bidrag till att identifiera områden som är viktiga vid utformning av digital service till äldre. Författarna lyfter särskilt fram frågor kring kommuners ansvar för att göra digital information tillgänglig för personer som inte har möjlighet eller känner oro inför att använda digital teknik.

Läs mer på Nestors webbplats

Dela gärna nyheten vidare