FoU-chef sökes till Göteborgsregionen FoU i Väst

Vill du vara med och leda vår spännande utveckling av kunskapsbaserad praktik i Göteborgsregionens 13 kommuner? Nu söker vi en chef till Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst. 

FoU i Väst är medlemskommunernas resurs för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och en mötesplats för forskning och praktik, i första hand inom arbetsmarknadsområdet och det sociala området (inklusive kommunal hälso- och sjukvård).

Vi genomför forskningsprojekt, kartläggningar, utvärderingar, analyser och stöttar verksamheter att utveckla arbetssätt som bygger på kunskap. FoU i Väst erbjuder också vetenskapligt stöd i olika projekt, till exempel följeforskning.

Arbetsuppgifter

I din roll som FoU-chef ansvarar du för att stödja kommunerna i Göteborgsregionen med att utveckla en kunskapsbaserad praktik. FoU i Västs uppdrag är att utgöra en brygga mellan kommunerna och forskningen. Du ska bistå personal och beslutsfattare med teoretisk och metodologisk kunskapsutveckling, stödja implementering av evidensbaserade metoder och bidra till att identifiera angelägna utvecklingsområden.

I tjänsten ingår att främja samarbetet med parter i vår när- och omvärld, såsom universitet och högskolor, andra myndigheter, civilsamhälle och inte minst den praktiska verksamheten. Du deltar i nätverk och samverkar regionalt, nationellt och internationellt med olika aktörer. Som exempel kan nämnas GR:s socialchefsnätverk, det nationella Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och andra FoU-verksamheter runtom i landet.

Du förväntas aktivt leda FoU i Västs utvecklingsarbete, företräda verksamheten i olika sammanhang samt bedriva omvärldsbevakning genom att synliggöra erfarenheter och sprida goda exempel inom forskning och utveckling.

Som chef för FoU i Väst får du möjlighet att i en kreativ miljö leda medarbetare som alla utför uppdrag för eller i samarbete med GR:s medlemskommuner. Vi åtar oss ibland också uppdrag från regionala och nationella aktörer om resultaten bidrar till kunskapsutveckling i medlemskommunerna.

Du har i din roll som FoU-chef verksamhets-, ekonomi-, personal- samt arbetsmiljöansvar och du rapporterar direkt till chefen för avdelningen Arbetsmarknad och social välfärd. Du kan själv komma att genomföra eller delta i vissa specifika FoU-projekt.

Arbetet är självständigt, samtidigt som det interna samarbetet inom och mellan GR:s olika avdelningar och strategiska chefsnätverk utgör ett viktigt stöd och en unik förutsättning för samverkan. Denna samverkan spänner över frågor som rör arbetsmarknad, social välfärd, skola/utbildning samt miljö- och samhällsbyggnad.

Läs mer

Dela gärna nyheten vidare