Kallelse till årsmöte 2022

Härmed kallas till Årsmöte för Intresseföreningen för FoU-enheter inom Välfärdsområdet.

Tid: 19 september kl. 14.00

Plats: Teams, se länk.

Förslag på dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt*.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-
  /räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid** inkomna förslag från
  medlemmarna (motioner).
 11. Val av ledamöter till styrelse och valberedning, se valberedningens förslag.
 12. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. 

* Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna genom anslag på föreningens webbplats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

**Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

SAMTLIGA ÅRSMÖTESHANDLINGAR SAMT LÄNK TILL ÅRSMÖTE PUBLICERAS HÄR SENAST 12 SEPTEMBER 2022.


Dela gärna nyheten vidare