Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Sedan några år pågår inom FoU Välfärd vid Region Gävleborg projektet ”Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga”. Arbetet redovisas kontinuerligt för socialchefer, Ordföranden och ledamöter i socialnämnderna samt berörda och intresserade handläggare i länet. Ett antal rapporter har producerats sedan 2009.1

Fokus i arbetet är att inhämta och sammanställa data för aktualiseringar av barn och unga (0–20 år) till socialtjänsten i länets kommuner. Föreliggande rapport redovisar en länssammanställning omfattande helåret 2019 (190101–191231), av alla inkomna aktualiseringar rörande barn- och ungdomsärenden (0–20 år) i länets socialtjänster i tio kommuner.

Rapporten består av två delar: Den första delen omfattar en redovisning av totalsiffror för Gävleborgs län 2019 avseende aktualiseringar för barn och unga: antal anmälningar respektive ansökningar, de aktualiserade barnens kön och ålder, vem som aktualiserat, orsak till anmälan samt hur stor del av aktualiseringarna som leder till utredning. Redovisningar görs för perioden 2011–2019 i de flesta diagram och tabeller. Den första delen i rapporten behandlar även om andelen barn i länets kommuner som anmäls till socialtjänsten.
Den andra delen av rapporten redovisar motsvarande data för 2019 för kommunerna i länet jämfört med perioden 2011−2018

Ladda ner rapporten

Dela gärna nyheten vidare