Förstudie kring psykisk ohälsa i Gävle

Den här rapporten presenterar en kartläggning av den psykiska ohälsan i Gävle kommun samt en översikt av styrdokument, utredningar och pågående processer inom området på nationell, regional och lokal nivå. Förstudiens inriktning är att presentera ett underlag som kan användas i det fortsatta utvecklingsarbetet kring psykisk ohälsa i Gävle.

Antalet sjukfall med psykisk diagnos har ökat dramatiskt såväl i riket som i Gävleborg och Gävle de senaste tjugo åren med en topp 2016. Kvinnor, barn och unga vuxna står för den största ökningen. Kurvan tycks därefter ha planat ut men sjukfallen pga. psykisk ohälsa ligger alltjämt på en hög nivå och motsvarar idag runt hälften av alla sjukfall. Människor med psykisk ohälsa utgör en mycket heterogen grupp. Den spänner över ett spektrum från individer med anställningar, goda socioekonomiska förutsättningar och temporär ohälsa, till de som lever med djupgående psykisk ohälsa i kombination med annan problematik och ett stort utanförskap i samhället.

Statistik från Försäkringskassan visar att det pågår ca 900 sjukfall i Gävle med psykisk diagnos som varat längre än 90 dagar, 70 procent är kvinnor. 315 unga i åldern 19 – 29 år uppbär aktivitetsersättning med anledning av psykiska diagnoser.

Ladda ner rapporten

Dela gärna nyheten vidare