Titel

Kontaktperson

FoU-enhet

Placerade barn och ungas tillgång till hälso-, sjuk-, och tandvård i Stockholms Län

Baharan Kazemi

FoU Nordväst

Implementeringen av IBIC i socialtjänsten – prediktorer för hållbart utvecklingsarbete

Emanuel Åhlfeldt

Nestor FoU-center

Hypoteslabbet Demensvänligt Helsingborg – genom att utgå från en persons vardagssituationer och skapa demensvänliga möten, verksamheter och miljöer ökar vi målgruppen och deras anhörigas livskvalitet.

Sanna Melling

Helsingborg stad

IFO över gränser – för en kunskapsstyrd och kompetent socialtjänst i glesbygd

Annika Nordström

FoU Socialtjänst, Region Västerbotten

Hälsofrämjande hemtjänst

Karin Högstedt

Nestor FoU-center

Matlyftet i Stockholms stad. Om politiska intentioner och svårigheten att utvärdera insatser

Lars Sonde

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Kontinuitet inom vård och omsorg

Annsofie Mahrs Träff

FoU, Vård och omsorgskontoret, Norrköpings kommun

ÄiCVS: Vetenskaplig publicering om äldre och åldrande – på svenska

Jonas Nilsson

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Att leda i en pandemi

Lis Palm

FoU-Socialtjänst Fyrbodal

Lärande och Innovation som Lab som modell för Nära Vård och Socialtjänst

Bo Davidsson

FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete

Utvärdering av ett länsgemensamt HVB-hem, samverkan mellan region och kommuner

Johanna Sohl

FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete, Linköpings kommun

Bygga en hållbar samverkan- hur kan FoU bidra?

Helén Lieberman-Ram

Nestor FoU-center

Förväntningar och förutsättningar för distansmonitorering i hemmiljö hos multisjuka äldre personer

Marina Arkkukangas

FoU i Sörmland

Metodstöd för implementering

Ulrika Harris

Blekinge kompetenscentrum

Workshop: former för erfarenhetsutbyte om forskningsuppdraget i FoU-miljöer

Lina Larsson

FoU i Sörmland

Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster – kommunernas perspektiv

Karin Johansson

Nestor FoU-center

Datorspelsberoende bland barn och unga i Blekinge

Ulrika Harris

Blekinge kompetenscentrum

Hur tillämpas barns rätt till bostad, trygghet och skydd i praktiken?

Annelie Björkhagen

Malmö stad

Workshop: FoU och SBU-samverkan för en kunskapsbaserad välfärd

Åsa Hedberg Rundgren

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Föräldrastöd för nyanlända

Jeanette Olsson

FoU i Väst, Göteborgsregionen

Delaktighetens gränser – patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin

Doris Lydahl

FoU i Väst

Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället

Charlotta Ryd

Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum

Hälso- och sjukvård på särskilt boende för äldre

Linda Nyholm

Linda Nyholm

Varför frågar ni inte oss?

Elisabeth Lauritzen

FOU nu

Ungas livssituation i Göteborgsregionen

Åsa Nilsson

Göteborgsregionen, FoU i Väst

Ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa/ohälsa

Jeanette Olsson

FoU i Väst

FoU-miljöernas roll i systematisk uppföljning/ FoU som coach i systematisk uppföljning

Daniel Örnberg

Region Västerbotten