Rapport: Förstudie kring psykisk ohälsa i Ljusdal

Den här rapporten presenterar en kartläggning av den psykiska ohälsan i Ljusdals kommun, intervjuer med människor som har egen erfarenhet av sådan ohälsa samt en omvärldsbevakning inom området. Förstudiens inriktning är att presentera ett underlag som kan användas vid utveckling av insatser och samverkansformer inom det aktuella området. Antalet sjukfall med psykisk diagnos har ökat dramatiskt såväl i riket som i Gävleborg och Ljusdal de senaste tio åren med en topp 2016. Kvinnor samt barn och unga vuxna står för den största ökningen. Kurvan tycks därefter ha planat ut men sjukfallen pga. psykisk ohälsa ligger alltjämt på en hög nivå och motsvarar idag runt hälften av alla sjukfall. Gruppen individer med psykisk ohälsa är mycket heterogen. Den innehåller ett spektrum av individer med måttlig ohälsa som har anställningar och god förankring i arbetslivet till människor med svåra psykiska sjukdomar och ett stort mått av utanförskap i samhället. Statistik från Försäkringskassan visar att det under de senaste tre åren konstant varit mellan 140 – 160 pågående sjukfall med psykisk diagnos som varat längre än 90 dagar i Ljusdal.

Klicka här för att hämta rapporten