Åsa Hedberg Rundgren, ordförande

I egenskap av direktör för den enda FoU-enhet som drivs i stiftelseform, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, jobbar jag till vardags jobbar jag med FoU-frågor som rör äldre personer. Stiftarna är Stockholms stad och Region Stockholm så vi har ett tydligt fokus på både socialtjänstens och hälso-och sjukvårdens frågor. 

Jag är sjukgymnast i botten och disputerade 2006. Min forskning har genom åren handlat om lite olika områden. Ett manus som just nu ligger för bedömning handlar om vad som utmärker ”excellent praktiknära forskning”. Den datainsamlingen kanske ni kommer ihåg? På ett par workshops med FoU Välfärd har vi tillsammans utforskat detta. Superspännande! Jag ser verkligen potentialen för att resultaten ska kunna utgöra en vägledning för att rigga riktigt goda praktiknära projekt.

Efter många år inom akademin fann jag det oerhört befriande och stimulerande att jobba med forskning och utvecklingsfrågor i direkt dialog med praktiken. Möjligheterna att lyssna in verksamheternas verkliga behov av kunskap och stöd och att faktiskt kunna vara delaktig i att förändra och stötta utveckling är fantastiskt roligt.

Att genom föreningen visa på värdet av att FoU-verksamhet gör skillnad för praktiken och därmed för den enskilde, är det som driver mitt engagemang i styrelsen.

Jofen Kihlström, kassör och sekreterare

Jag disputerade 2007 i ämnet sociologi, med avhandlingen Böjelser och begär – en kritik av medicinens beroendebegrepp. Efter disputationen fick jag en tjänst som lektor vid Högskolan i Dalarna medan jag också höll enstaka kurser vid Högskolan i Gävle samt Örebro universitet. Jag har varit ämnesansvarig för Socialt arbete vid Högskolan i Dalarna samt huvudområdesansvarig för personal och arbetslivsprogrammet PAL vid Högskolan i Dalarna.

År 2014 bytte jag tjänst till utredare vid Region Gävleborg på avdelningen för Samhällsmedicin och tillträdde sedan en tjänst som t.f. förvaltningschef över FoU Välfärd vid Region Gävleborg. Sedan 2020 arbetar jag som kvalificerad utredare vid FoU Välfärd.

Mina kunskapsområden är vetenskaplig metod, såväl kvalitativ som kvantitativ, vetenskapsteori, socialpsykologi samt missbruk.

Min roll inom styrelsen har de senaste åren handlat om att agera kassör och sekreterare samt att sköta hemsidan och den it som detta medför. Målet har under de år jag suttit i styrelsen varit att få föreningen FoU Välfärd på kartan inom välfärdsområdet och jag upplever att jag har varit en del i den resan.

Mats Eriksson

Jag är enhetschef för FoU Centrum inom vård, omsorg och socialt arbete vid social- och omsorgsförvaltningen, Linköpings kommun. FoU Centrum har samverkansavtal med övriga kommuner i Östergötlands län och verksamheten har ett starkt mellankommunalt fokus.

Jag har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och har de senaste 25 åren till största delen arbetat med FoU-frågor och som FoU-chef sedan 10 år tillbaka.

FoU-miljöerna arbetar ständigt för att utveckla hållbara FoU-strukturer som på ett ändamålsenligt sätt bidrar med kunskaps- och utvecklingsstöd till välfärdssektorn i ett samhälle med omfattande och komplexa utmaningar.

Att bygga hållbara FoU-strukturer förutsätter dagligen nära samarbete med lokala och regionala aktörer, men FoU-miljöerna måste också skapa gemensamma förutsättningar för att kunna agera samfällt som FoU-aktör i ett nationellt perspektiv. Det ger också kraft på den lokala nivån.

FoU-miljöerna behöver fortsätta utveckla former för gemensamt utbyte och lärande som ett bidrag till den lokala utvecklingen men också för att kunna samordna oss nationellt när det behövs.

I dessa frågor spelar idag FoU Välfärd en viktig roll.

Detta är viktiga anledningar, utöver att det är väldigt lärorikt och trevligt, till att jag sedan ett flertal år tillbaka önskat och fått föreningens förtroende att vara en del i FoU Välfärds styrelse.

Jenny Rehnman

Jag är sedan i juni 2022 chef för enheten Forsknings och utveckling vid Göteborgsregionen. Vi arbetar på uppdrag av, samt med, att stödja de tretton kommunerna i vår delregion. Det handlar om att bedriva praktiknära forskning och stöd för utveckling i socialtjänstens alla områden, inklusive funktionshinder och kommunal hälso- och sjukvård. Vi arbetar även med frågor som rör arbetsmarknad och integration.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med kunskapsutveckling och kunskapsstyrning – främst på statlig nationell nivå. Jag kommer närmast innan min tjänst på FoU i väst från en avdelningschefstjänst på Socialstyrelsen där jag ansvarade för likartade frågor som jag nu arbetar med lokalt och regionalt.

Att vara en del av styrelsen känns väldigt givande och jag ser det som en stor tillgång i mitt dagliga arbete att få större kunskap om vad andra FoU:er i Sverige arbetar med, och hur man arbetar. Genom min långa erfarenhet som chef både nationellt och nu regionalt hoppas jag kunna bidra i frågor som rör forskning och utveckling – och på så sätt bidra till att vi FoU:er bli starkare tillsammans. 

Anna Gärdegård

Jag är socionom med fil mag i socialt arbete och arbetar som chef för FoU Nordväst i Stockholm län. Jag har tidigare arbetat på Nordens välfärdscenter som projektledare för projektet Nyanlända barn och unga i Norden. Dessförinnan inom socialtjänsten på Södermalm i Stockholm stad, i olika funktioner inom samtliga IFO:s verksamhetsområden och som projektledare för mindre lokala projekt såväl som större stadsdelsövergripande FoU-uppdrag. Mina specialintressen är implementering av arbetsmetoder och förändringledning, praktisk tillämpning av individbaserad systematisk uppföljning och utvärdering. Plus den eviga frågan; hur kan vi sprida och dela kunskap på sätt som skapar engagemang och blir använd och till nytta för praktiken?

Jag är ofta en early adopter av nya arbetssätt och metoder och blir lätt inspirerad av nytänkande, särskilt när det gäller att beskriva beprövad erfarenhet för att stödja och stärka det sociala arbetets profession till nytta för brukaren. Därför driver jag starkt att vi på FoU Nordväst ska använda modeller såsom Lovande praksis och FoU Social Talks (ursprungligen från Danmark) i vårt arbete med kommunerna.

Jag ser med stor lust och glädje fram emot att i styrelsearbetet bidra till utvecklingen av gemensamt lärande mellan FoU:er i Sverige och att sätta FoU Välfärd ännu mer på kartan, särskilt nu och framöver med tanke på omställningen till Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag.

Pernilla Ågård

Jag är vetenskaplig handledare för äldreområdet vid FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, Region Uppsala. Jag är i grunden sociolog och disputerade 2020 på en avhandling om vårdpersonals föreställningar om att vårda patienter med invandrarbakgrund i livets slutskede.

Jag är inne på mitt andra år i styrelsen. Som förening är FoU Välfärd inne i en spännande tid när det kommer till att staka ut en framtida riktning och som styrelsemedlem ser jag fram emot att arbeta för att förningen ska vara fortsatt relevant för sina medlemmar.