Ny FoU-rapport: Hur stödja upphandling av digitala produkter?

Under 2018 startade FoU Nordost upp digitalisering som nytt fokusområde. En arbetsgrupp med representanter från FoU Nordosts ägarorganisationer, de sju nordostkommunerna i Stockholms län och Region Stockholm, har genom en workshopprocess tillsammans med FoU Nordost prioriterat utvecklingsområden som ansågs viktigast att arbeta vidare med tillsammans.

Ett prioriterat utvecklingsområde handlade om att utveckla upphandlingsprocessen med målsättningen att bli bättre på kravställning ur flera perspektiv – kundnytta, juridik, arbetsmiljö och organisation – i samband med upphandling av digitala produkter.

Denna rapport är det första steget i FoU Nordosts arbete med utvecklingsbehovet metod för upphandling och är en kartläggning av metoder som stödjer upphandling i offentlig sektor.

I rapporten presenteras kortfattat olika modeller och vägledningar som har identifierats med källhänvisningar och/eller länkar till vidare information samt lästips för fördjupning inom ämnet. Ett fåtal av de modeller och vägledningar som presenteras i kartläggningen är framtagna specifikt för upphandling inom digitaliseringsområdet. Större delen av de identifierade modellerna är generiska men alla stödjer på olika sätt upphandling av digitala produkter. De övergripande vägledningarna och stöden berör oftast upphandlingsprocessen i sin helhet men belyser processen ur olika perspektiv, till exempel vad som är viktigt att tänka på vid offentlig upphandling eller vid upphandling av strategiskt viktiga IT-stöd. Andra vägledningar och stöd berör istället avgränsade delar eller aspekter av upphandlingsprocessen som är viktiga att ha i åtanke vid upphandling av digital teknik: informationssäkerhet, krisberedskap och samverkan. I rapporten har även inkluderats några intressanta projekt som exempel på upphandlingsformer som kan vara av intresse och stöd för andra att ta del av.

Under våren 2020 anordnar FoU Nordost ett seminarium med tema funktionsupphandling och tillsammans med arbetsgruppen för digitalisering kommer sedan planering för eventuella fortsatta aktiviteter inom fokusområdet att ta vid.

Vi hoppas att kartläggningens sammanställning av befintliga vägledningar, modeller och stöd bidrar till överblick och inspiration för personer som är involverade i upphandling av digitala produkter inom offentlig verksamhet.

Ladda ner rapporten på FoU Nordosts webbplats