Ny möjlighet att publicera fackgranskade forskningsresultat på svenska

Från och med i år kommer ett vetenskapligt supplement att komplettera tidskriften Äldre i Centrum. Supplementet öppnar möjligheten att publicera fackgranskade forskningsresultat på svenska från både akademin och FoU-verksamheter inom äldre- och åldrandeområdet.

Manusskript tas emot löpande från och med nu fram till 16 augusti. En första utgåva av det vetenskapliga supplementet är planerad tillsammans med Äldre i Centrum nummer 4/2020 som släpps den 27 november. 

Äldre i Centrum är en nationell, populärvetenskaplig tidskrift med fokus på forskning och utvecklingsarbete inom äldre- och åldrandeområdet. Tidskriften ges ut av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, med stöd av Forte. Den kommer ut fyra gånger per år.

Syftet med det vetenskapliga supplement är att tillgängliggöra forskningsresultat på svenska om äldre personers levnadsbetingelser, hälsa och situation i samhället för en bred publik av praktiker och kliniker, beslutsfattare, en intresserad allmänhet och inte minst äldre personer själva. Supplementet öppnar möjligheten att publicera fackgranskade bidrag från både akademin och FoU-verksamheter inom äldre- och åldrandeområdet.  

Att tillgängliggöra resultat från forsknings- och utvecklingsarbeten på svenska främjar långsiktig praktik- och kliniknära kunskapsuppbyggnad. Möjligheten att publicera fackgranskade texter kan både stimulera forskningen inom äldreområdet och synliggöra och höja kvaliteten på FoU-litteraturen.  

Äldre i Centrum välkomnar bidrag från alla forskningsområden som rör äldre och åldrande, från det biologiska åldrandets processer till frågor som rör vård, omsorg och välfärd för äldre personer. Man strävar efter att publicera artiklar med hög relevans och användbarhet:  

  • Originalartiklar som presenterar resultat från empiriska studier.
  • Översiktsartiklar/meta-analyser som belyser eller utvärderar publicerade studier/metoder.
  • Teoretiska artiklar som diskuterar generella metodologiska frågor/problem eller utifrån existerande forskning söker utveckla teorier.

Äldre i Centrum tar även emot bearbetningar på svenska av originalmaterial på annat språk (gärna!).  

Bedömning
Bedömningen av relevans för publicering utgår från fem screeningfrågor som ger vägledning om manuskriptet ryms inom ramen för det vetenskapliga supplements syfte och målgruppernas intressen.  

  1. Rör frågeställningen äldres levnadsbetingelser och/eller äldres situation i samhället?
  2. Adresserar artikeln en kliniskt/praktiskt relevant och aktuell frågeställning?
  3. Är syfte, frågeställning och metod tydligt beskrivna?
  4. Finns godkännande från etisk kommitté?
  5. Är artikeln välskriven?

Läs mer