Så blir du medlem i FoU Välfärds forskarnätverk

Så blir du medlem i FoU Välfärds forskarnätverk

FoU Välfärd har fått medel av Forte för att skapa och stödja nätverk för excellent forskning kring socialt arbete bland landets FoU-miljöer. Som ett led i det projektet har FoU Välfärd skapat en digital plattform där du som forskar och har din hemvist i en FoU miljö kan gå med.

Nätverkets syfte

Att utgöra ett forum för praktiknära forskningsfrågor inom välfärdsområdet för forskare och FoU-personal som arbetar med forskning inom socialtjänsten och den närliggande hälso- och sjukvården. Målet är att främja excellent praktiknära forskning.

Nätverket ska verka för

  • Kunskapsutveckling inom välfärdsområdet
  • Forskningssamverkan kring praktiknära forskning inom välfärdsområdet
  • Metodutveckling för praktiknära forskning inom välfärdsområdet
  • Sprida resultat om praktiknära forskning inom välfärdsområdet

Hur ska det ske?

  • Genom nätverksträffar ( tex samband med FoU Välfärds konferens och Dialogdag, forskardag tillsammans med Socialstyrelsen)
  • Genom tillgång till ett interaktivt forum på FoU Välfärds webbplats kan nätverket erbjuda projektutrymmen, forum för samverkan, kunskapsutbyte och forskningssamarbete

Medlemsskapet ger

  • Deltagande i nätverksträffar, inklusive resor till nätverksträffar kan bekostas av nätverksmedel (regelverk behöver utformas)
  • Tillgång till FoU Välfärds intranät, där man kan skapa grupper, chatta, dela dokument, interagera med FoU-vänner
  • Digitala seminarier på temat praktiknära forskning inom FoU

Medlemsskap

Vem kan bli medlem?
Personer som arbetar med forskning inom FoU-enheterna och har intresse för att utveckla praktiknära forskning inom välfärdsområdet.

Hur blir man medlem?

Visa intresse genom att skicka epost till ’Den här adressen’ med uppgift om ditt namn, vilken fou-miljö du tillhör samt din epostadress som du använder i jobbet så kommer du att bli inbjuden att gå med och skapa din profil.

Kostar det något? Nej! Finansieras genom bidrag från FORTE

FoU Välfärds forskarnätverk