Ny FoU-rapport: Utvärdering av samverkansmodellen Trygg uppväxt i Lidingö

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga är viktigt för att förebygga och ge stöd vid en ogynnsam utveckling.

Rapporten Mot en tryggare uppväxt? Utvärdering av implementering av Trygg uppväxt i Lidingö stad 2019–2020 är en utvärdering av pilotimplementeringen av modellen ”Trygg uppväxt” i Lidingö stad. Trygg uppväxt är en lokal variant av den skotska samverkansmodellen ”GIRFEC – Getting it right for every child” som syftar till att främja tidiga och förebyggande insatser och tvärprofessionell samverkan kring barn, unga och deras föräldrar.

FoU Nordost har haft i uppdrag att följa, dokumentera och utvärdera denna första pilotperiod av implementeringen av Trygg uppväxt. Uppdraget är utformat som en processutvärdering, vilket har innefattat att kontinuerligt följa och ge återkoppling på implementeringsarbetet till projektgruppen i Lidingö stad. Avsikten med processutvärderingen har varit att under implementeringens gång bidra till anpassning och utveckling av implementeringsarbetet – i rapporten ges en sammanfattande bild av denna process.

Utvärdering av samverkansmodellen Trygg uppväxt i Lidingö