Genomlysning och lärande rörande hanteringen av smittspridning covid-19 på Berga vård- och omsorgsboende våren 2020

FoU nu har gjort en genomlysning som ger en unik inblick i hanteringen av spridningen av covid-19 på ett särskilt boende tidigt i pandemin. Därutöver presenteras flera lärdomar som går att applicera både inom och bortom det specifika boendet som har genomlysts i rapporten.

De första misstänkta fallen av covid-19 på Berga vård- och omsorgsboende i Solna stad upptäcktes hos två boende den 19 mars 2020.

En omfattande spridning av covid-19 följde under våren bland personal och boende på Berga vård- och omsorgsboende, med många dödsfall bland de boende och frånvaro hos personalen som följd.

Intervjuer från fem olika perspektiv

En genomlysning har genomförts av FOU nu för att bättre förstå hur spridningen av covid-19 kunde bli så stor med många dödsfall till följd bland de boende på Berga vård- och omsorgsboende och därigenom utgöra grund för lärande och förbättringar. Genomlysningen bygger huvudsakligen på intervjuer med 20 personer från fem olika perspektiv: Intern ledning, Extern ledning, Läkarorganisation, Medarbetare samt Beställare.

Kunskapsläget

Trots det betydande behovet av mer kunskap och förståelse framstår kunskapsläget kring hanteringen av smittan på särskilda boenden som mycket begränsat. Det finns en brist på fallstudier vilket försvårar möjligheten att lära av erfarenheter som är gjorda.

Rapporten om Berga vård- och omsorgsboende innehåller beskrivningar av hanteringen av den uppkomna situationen men också reflektioner kring nyvunna kunskaper för framtiden och bidrar därmed i uppbyggnaden av kunskapsläget.

Läs vidare hos FoU nu