Kallelse till Årsmöte

Härmed kallas FoU Välfärds medlemmar till årsmöte för verksamhetsåret 2022-2023.

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

I år hålls årsmötet 21 september kl 14.00 på Teams. 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 september. Dessa ska mailas till styrelse@fouvalfard.se 

Dokument som kommer behandlas på årsmötet kommer publiceras på webbplatsen senast 7 september, 2023:

  • motioner
  • valberedningens förslag till val av ledamöter
  • verksamhetsberättelse
  • förvaltningsberättelse

Länk till mötet kommer publiceras på webbplatsen samma dag som årsmötet.