Innovationskraft i små glesbygdskommuner – för en kunskapsbaserad socialtjänst

Glesbygdens innovationskraft inom socialtjänstens IFO – hur tas den bäst tillvara?

GINO-projektet

Att bedriva en kunskapsbaserad individ- och familjeomsorg i små glesbygdskommuner kan vara en utmaning. Förutsättningar i form av ekonomiska och personella resurser, tillgång till spetskompetens, geografiska avstånd och utbudet av insatser kan variera. Till fördel för det sociala arbetet i en liten kommun finns emellertid sådant som personkännedom och närhet mellan olika aktörer, som bland annat kan underlätta samverkan.

I ett praktiknära Vinnovafinansierat forskningsprojekt, lett av FoU Välfärd vid Region Västerbotten 2017–2019, har chefer och medarbetare inom individ- och familjeomsorgen (IFO) i åtta glesbygdskommuner medverkat och aktivt bidragit till olika former av datainsamling och analysarbete.

En stor del av projektet har varit att utveckla och pröva en modell för att fånga och ta tillvara innovativa idéer för verksamhetsutveckling. Vidare har innovationsklimatet kartlagts genom en enkät till politiker, chefer och medarbetare. För en effektiv och kompetent socialtjänst i glesbygd har två teman framträtt som centrala. Det ena handlar om kunskaps- och kompetensutveckling och det andra temat har varit behovet av samverkan. För att ta tillvara socialarbetares samlade kompetens framstår en regional specialisering mellan kommunerna, eventuellt med stöd av en digital plattform som en lösning. En särskild kompetens som ”glesbygdssocionom” skulle även med fördel kunna vidareutvecklas med en generalistkompetens som grund.

Ladda ner:

Innovationskraft i små glesbyggdskommuner – för en kunskapsbaserad socialtjänst

Projektet ledde till en bok som finns att beställa från Annika Nordström, FoU Välfärd, Västerbotten.