Reflektioner från dialogdagen 6:e februari

Ett sammandrag från FoU-Välfärds dialogkonferens i Stockholm 2023/02/06

Eva-Britt Lönnback Yilma och Jofen Kihlström presenterade ett initiativ från socialstyrelsen kring forskarseminarier där praktiknära forskning står i fokus. Det kommer att ske genom två nätbaserade seminarier över Zoom den 21 mars och den 18 oktober 2023. För att meddela intresse att delta är det bra om du som vill gå mailar jenny.rangmar@socialstyrelsen.se

Styrelsen informerade om den nätverksplattform som Föreningen erbjuder på sin hemsida. Adressen till sidan där man loggar in eller skapar ett konto finns på Forskarnätverkets hemsida. Plattformen fungerar ungefär som sociala nätverk.

Jofen Kihlström och Daniel Örnberg berättade om hur arbetet med en projektdatabas fortskrider. Databasen är tänkt att tjäna flera olika syften, dels för att medlemmar i föreningen ska kunna se vad andra gör. Databasen skulle på detta sätt öppna upp för ett gemensamt lärande, men också underlätta planering av multicenterstudier. Ett annat syfte handlar om att visa upp vårt arbete gentemot utomstående organisationer och personer med intresse för FoU arbete. Deltagare fick komma med förslag på hur de skulle vilja filtrera databasen, förslag på fält att ta bort eller lägga till kom också fram under dialogen. Diskussionen var viktig för det fortsatta arbetet med projektdatabasen.

Deltagarna presenterade ett urval av de projekt som bedrivs inom de FoU miljöer som fanns representerade i rummet. Det var tydligt att det finns en stor spännvidd mellan såväl områden som ambition kring våra frågor.

Efter lunch talade Jörgen Svidén från Överklagandenämnden för etikprövning och talade om etikprövning kring forskning generellt, men ett fokus fanns också på  om FoU arbete är att betrakta som forskning. Hans åsikt var att mycket som görs inom landets FoU-enheter är att betrakta som forskning (även i fall där t.ex. den som genomför studien saknar forskarutbildning eller där data anonymiserats för att bara nämna några fall som han lyfte).

Efter fika svarade Jörgen på några frågor från deltagare och det var tydligt att det finns ett önskemål om en slags rådgivande skrift om när projekt generellt behöver etikprövas eller ej. Det är dock oklart om föreningen kan ta fram en sådan ’lathund’ på egen hand eller om styrelsen kan behöva ta hjälp.

Konferensen avslutades med reflektioner från deltagare och styrelse och dagen var uppskattad både för innehåll och för möjligheten att möta kollegor från andra miljöer.

Christoffer Lindgren från FoU-Nordost berättade om sitt deltagande i en kommitté på VR för FoU Välfärds räkning. Nedan finns mer info om detta;

Sedan 2022 deltar jag för FoU Välfärds räkning i en kommitté på VR (Vetenskapsrådet) kopplat till det 10-åriga nationella forskningsprogrammet om migration och integration. Kommitténs uppdrag är enkelt uttryckt att komma med inspel och föra en dialog om spridningen av forskningsresultat från programmet. Förutom FoU ingår bl.a. representanter från Arbetsförmedlingen, Delmi, DO, Försäkringskassan, Migrationsverket, Sida, Skolverket, Röda korset och SKR i kommittén. Mer finns att läsa här:

https://www.vr.se/uppdrag/framja-och-finansiera-forskning/forskning-om-migration-och-integration/nationellt-forskningsprogram-inom-migration-och-integration.html

På senare tid har ett par övergripande kunskapsöversikter/rapporter tagits fram inom programmet. Den ena handlar om kommuners insatser för att flyktingar och deras anhöriga ska få jobb:

https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2022-11-23-hur-kan-kommuner-underlatta-for-flyktingar-och-deras-anhoriga-att-fa-jobb.html

Den andra handlar om utbildningsinsatser för nyanlända

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2022-06-16-integration-och-utbildning—en-forskningsoversikt.html

Därtill vill jag gärna passa på att tipsa om en tredje aktuell publikation (dock ej beställd av VR) på temat hälsa och mångfald (lite mer av en lärobok, men med bra bredd):

https://nyheter.ki.se/kalender/bokrelease-halsa-och-mangfald

Eftersom rutinerna för hur jag ska återrapportera kommittéarbetet (om man nu kan kalla det arbete) till övriga medlemmar i FoU Välfärd är lite oklara, är mitt förslag att de av er som är intresserade av sådan löpande återkoppling anmäler detta till mig genom att maila christofer.lindgren@founordost.se. Detsamma gäller er som till äventyrs har någon åsikt eller idé om hur forskningsresultat från den här typen av program bör spridas, som jag kan föra fram till VR (f.n. går mycket via Delmi). Om intresse finns kan jag också tänka mig att sätta upp en teamskanal för ändamålet.

Styrelsen, genom Jofen Kihlström