Årsmöteshandlingar 2022

  Som tidigare meddelats hålls Intresseföreningen för FoU-enheter inom välfärdsområdets årsmöte måndagen den 19 september 2022, kl. 14.00 digitalt.  Länk till årsmötet mailas till de som är anmälda som kontaktpersoner för medlems-FoU:erna och publiceras även här den 19 september: Länk till årsmötet Förslag till dagordning Årsmöte 2022  Verksamhetsberättelse Intresseföreningen för FoU V 2022 WEBB Bilagor till […]

Kallelse till årsmöte 2022

Härmed kallas till Årsmöte för Intresseföreningen för FoU-enheter inom Välfärdsområdet. Tid: 19 september kl. 14.00 Plats: Teams, se länk. Förslag på dagordning Fastställande av röstlängd för mötet. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av protokolljusterare och rösträknare. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt*. Fastställande av dagordning. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse för […]

Ny rapport från Nestor FoU-center: Begrepp i rörelse

Rapporten vrider och vänder på begreppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ”evidensbaserad praktik” och ”kunskapsstyrning”. Dessa begrepp är centrala i diskussioner som har pågått sedan länge om att skapa en kunskapsbaserad socialtjänst, men har fått extra skjuts i och med den statliga utredningen om en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Begreppen är dock komplexa och inte helt […]

God och nära! Hur då? Summering och material från en konferens i december

I december 2021 genomförde FOU nu en digital erfarenhetskonferens med samtal kring god och nära vård och omsorg. De samtal som fördes byggde på utmaningar och goda exempel som kommunerna och regionen identifierat tillsammans med FOU nu. Konferensen syftade till öppna, reflekterande, lärande samtal. Ett 70-tal deltagare från kommuner, regionen, FoU:er, forskare och lärosäten med […]

FoU Välfärds dialogdag 2022

Årets tema är Beprövad erfarenhet i socialt arbete – vilken roll spelar FoU? Datum och Tid: måndagen den 7 februari 2022 kl. 10.00–15.00. Dialogmötet är kostnadsfritt. På grund av rådande smittläge har styrelsen beslutat att årets dialogdag uteslutande sker on-line för att minska smittspridningen och för att inte bidra till fler resenärer i kollektivtrafiken. Programmet […]

Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster

Det är titeln på en ny rapport från Nestor FoU-center som bygger på intervjuer med bibliotekarier, biståndshandläggare, personer på kontaktcenter och på kommunikationsenheter. Här ställs frågor om deras erfarenheter kring äldres användning av digitala tjänster och om hur kommunerna arbetar med att utforma digitala tjänster som är relevanta och tillgängliga för äldre. Rapporten lyfter även […]

FoU-chef sökes till Göteborgsregionen FoU i Väst

Vill du vara med och leda vår spännande utveckling av kunskapsbaserad praktik i Göteborgsregionens 13 kommuner? Nu söker vi en chef till Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst.  FoU i Väst är medlemskommunernas resurs för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och en mötesplats för forskning och praktik, i första hand inom arbetsmarknadsområdet och det sociala området (inklusive kommunal […]

FoUiS-Nytt 2021:4

I den här nyhetssammanställningen från FoU i Sörmland kan du läsa en ny artikel om fallprevention och evidens, om inspirationsdagar om nutrition och om demens, om utvecklingsarbetet Nära Vård och så hittar du tre nya avsnitt av FoU-podden. Du kan också se en ny film om delaktighetsmodellen. Läs FoUiS-Nytt på FoU i Sörmlands webbplats

FoU Nordost önskar god jul med ett fullspäckat nyhetsbrev

I nyhetsbrevet kan du bland annat ta del av en föreläsning om nylanseringen av det digitala metodstödet Prata med barn. Du hittar också en föreläsning om det digitala utanförskapet i förhållande till socialtjänstens arbete och ett arbete med att stärka den digitala förmågan hos nyanlända. Du kan också läsa om följande: Trygg uppväxt (som är […]

Följ med oss in på det nya året!

Så skriver Nestor i årets sista nyhetsbrev – där de passar på att blicka framåt mot nästa år: ”Vi kastar oss in i en ny etapp i ämnet hälsofrämjande hemtjänst. Samma sak gör vi kring temat hälso- och sjukvård på särskilt boende, där en andra delstudie har påbörjats och som kommer att bli en FoU-rapport. […]